encephalography-brain-paper-cutout-on-purple-background-epilepsy-and-alzheimer-awareness-seizure-disorder-mental-health-concept-min-1.png.webp
Aodemper

Colabora

Asóciache

  Datos personais

  Fecha Nacemento

  Lugar Nacemento

  Cuota

  Datos Bancarios


  O envío do presente formulario supón a adhesión como socio de AODEMPER, así como a adhesión como colaborador da Asociación Española de Esclerose Múltiple (AEDEM-COCEMFE)

  En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado.
  Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo
  necesario para cumprir coas obrigacións legais. A información pode ser facilitada a encargados de
  tratamento para o mantemento desta páxina web ou nos casos en que exista unha obrigación legal. Usted
  ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACIÓN OURENSÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE, PÁRKINSON E ENFERMIDADES RARAS (AODEMPER) estamos a tratar os seus datos persoais
  por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión
  cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos as súas
  datos na sección “Política de Protección de Datos”, nesta mesma páxina web.


  Donación

  Contenido en construción

  Tras a túa colaboración, poderás desgravar na túa declaración o 80% nos primeiros 150 euros. A partir de 150 euros, aplicarase o 35% se é a primeira vez que doas a AODEMPER e o 40% se xa nos doaches nos dous anos anteriores. Se es unha empresa e doaches nos dous anos anteriores poderás desgravar o 40% e un 35% se se trata da primeira doazón. Para poder emitir o certificado correspondente para a túa declaración da renda necesitamos dispoñer de todos os teus datos antes do 15 de xaneiro do exercicio seguinte ao da doazón:
  • Nome e dous apelidos
  • DNI
  • Dirección postal completa
  Por iso, se queres poder declarar a túa achega, sempre que fagas un bizum, paypal ou transferencia bancaria, deberás mandar un email cos teus datos a admon@aodemper.com, , onde tamén poderás pedir o teu certificado de doazón, xa que estes emítense a solicitude do doante. Se necesitas maior información ou tes calquera dúbida ou consulta non dubides en escribirnos a info@aodemper.com.

  ¡Xa podes realizar as túas doazóns a AODEMPER a través de BIZUM!

  Activa Bizum

  Activa Bizum

  Descárgache a app do teu banco, rexístrache e busca a opción Bizum. Atoparás a opción de envío diñeiro a unha ONG dentro.
  Código de envío

  Código de envío

  Selecciona da lista de ONG a AODEMPER buscando polo nome “Asociación Española de Esclerose Múltiple” ou ben introduce de forma manual o noso código 03605
  Introduce unha cantidade

  Introduce unha cantidade

  Selecciona a cantidade coa que queres contribuír e pulsa enviar. O teu diñeiro chegará nese mesmo momento a AODEMPER.

  Compromiso de incorporación aos programas de voluntariado de AODEMPER

   CONCERTADO POR:

   Dunha parte, a AODEMPER, con número de rexistro O-61 e, en seu nome e representación, Mª Susana Fernández López, maior de idade, con DNI nº 34976015F, en calidade de Presidenta da Asociación Ourensana de Escleroses Múltiple, Párkinson e Enfermidades Raras, AODEMPER (en adelante, “A ENTIDADE”).

   De outra parte, D/Dª

   , nacido/a o día

   , nº de NIF

   , nº de póliza de seguro de accidentes BANCO VITALICIO 05-716000337 Apéndice: 001 e Responsabilidade Civil MAPFRE nº 0960270041089, vecino/a de

   con domicilio na calle

   , Tfno.

   – (en adelante, “A PERSOA VOLUNTARIA”).

   Ambas as partes recoñecen mutuamente plena capacidade para realizar o presente ACORDO DE COLABORACIÓN, aos fins do cal

   MANIFESTAN:

   1. I. A ENTIDADE está constituída con personalidade xurídica autónoma, e ten como obxecto e fins a atención asistencial integral de persoas con discapacidade e/o en situación de dependencia debido a algunha enfermidade neurodegenerativa ou a outra patoloxía atendida nesta entidade, con obxectivo de que alcancen o máximo nivel de autonomía e desenvolvemento persoal, pretendendo así unha maior normalización e integración na sociedade.
    Para a consecución destes fins, A ENTIDADE estableceu programas de voluntariado.

   2. A PERSOA VOLUNTARIA está interesada en colaborar de maneira altruísta no marco dalgún dos programas da ENTIDADE.

   3. Para formalizar as relacións que ambas as partes queren establecer, dando cumprimento ao artigo 13 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria de Galicia (DOG nº 242 do 21 de decembro de 2011), é polo que se realiza o presente COMPROMISO DE COLABORACIÓN, que se rexerá polas seguintes,

   CLÁUSULAS:

   Primeira.- Carácter altruista da relación:

   A colaboración que preste A PERSOA VOLUNTARIA en calquera dos programas da ENTIDADE terá un carácter totalmente altruísta e gratuíto, sen que devindique ningún tipo de salario, honorarios, prima, dietas ou calquera outra contraprestación de carácter retributivo.

   En ningún caso poderá tratarse, en consecuencia, dunha relación laboral, funcionarial, mercantil ou calquera outra retribuída.

   Segunda.- Dereitos e deberes da persoa voluntaria:

   1. A PERSOA VOLUNTARIA ten os siguintes dereitos:

    1. Ser tratadas sen ningún tipo de discriminación con respecto á súa liberdade, dignidade, intimidade e crenzas.

    2. Recibir a orientación, formación e apoio necesarios para o exercicio da súa actividade.

    3. Ser informadas e formadas, e a desenvolver a actividade voluntaria nas condicións de seguridade, hixiene e saúde que a súa natureza e características reclamen.

    4. Dispoñer dunha acreditación identificativa da súa condición de persoa voluntaria.

    5. Participar activamente na ENTIDADE, #de acordo con os seus estatutos e normas de actuación.

    6. Acordar libremente coa ENTIDADE na que se integre o contido e as condicións da súa actividade voluntaria, o ámbito de actuación, a definición das tarefas, o tempo e o horario de dedicación, o lugar de desenvolvemento e as responsabilidades que van asumir, podendo variar as súas características de permitilo as circunstancias da ENTIDADE.

    7. Estar asegurada mediante póliza polos riscos que poidan derivar do exercicio da actividade voluntaria.

    8. Recibir certificación da súa participación nos programas e proxectos de acción voluntaria, na que se exprese, polo menos, a súa natureza e as datas nas que se realicen e a que devandito certificado remítase ao Rexistro de Acción Voluntaria para os efectos de poidan acreditar o seu historial de experiencias na acción voluntaria.

    9. Ser reembolsada ou compensada polos gastos realizados no desenvolvemento das súas accións voluntarias nos termos acordados coa ENTIDADE.

    10. Cesar libremente na súa condición de persoa voluntaria.

   2. A PERSOA VOLUNTARIA ten as seguintes obrigacións:

    1. Realizar a súa actividade conforme aos principios establecidos na lei.

    2. Cumprir os compromisos adquiridos coa ENTIDADE, respectando os seus fins e normativa.

    3. Gardar a debida confidencialidade da información recibida e coñecida no desenvolvemento da súa acción voluntaria.

    4. Rexeitar calquera contraprestación que poidan recibir pola súa actividade.

    5. Respectar os dereitos das persoas destinatarias da súa acción voluntaria e das demais persoas voluntarias coas que colabore. Actuar de forma dilixente, coordinada, responsable e solidaria.

    6. Participar nas actividades formativas previstas pola ENTIDADE, que se entendan necesarias para un desenvolvemento adecuado da acción voluntaria.

    7. Cumprir os compromisos adquiridos coa ENTIDADE na que se integre, respectando os fins, os obxectivos e a normativa.

    8. Utilizar debidamente a acreditación e distintivos da ENTIDADE.

    9. Respectar e coidar os recursos materiais que poña á súa disposición A ENTIDADE.

   Terceira.- Deberes da entidade:

   1. A ENTIDADE comprométese coa PERSOA VOLUNTARIA a:

    1. Informarlle sobre os fins e o réxime de funcionamento da ENTIDADE.

    2. Cumprir os compromisos adquiridos neste acordo.

    3. Subscribir unha póliza de seguro, que cubra os riscos derivados da acción voluntaria.

    4. Cubrir os gastos derivados da prestación do servizo e dotala dos medios adecuados para o cumprimento dos seus labores.

    5. Establecer os sistemas internos de información e orientación adecuados para a realización das tarefas que sexan encomendadas á PERSOA VOLUNTARIA e facilitar a súa participación na elaboración, deseño, execución e avaliación dos programas nos que interveña.

    6. Proporcionarlle a formación específica e a orientación necesaria para á súa actividade.

    7. Garantirlle a realización da súa actividade nas debidas condicións de seguridade e hixiene.

    8. Facilitarlle unha acreditación que lle habilite e identifique para o desenvolvemento da súa actividade.

    9. Expedir, tras solicitude da PERSOA VOLUNTARIA, un certificado que acredite a súa condición de persoa voluntaria e, en función da solicitude, remitir unha copia desta certificación ao Rexistro de Acción Voluntaria.

    10. Calquera outro que se derive da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

   Cuarta.- Contido das funcions da PERSOA VOLUNTARIA:

   A PERSOA VOLUNTARIA prestará sua colaboración nas siguintes actividades da ENTIDADE:

   • Axuda no Centro de Rehabilitación.

   • Acompañamento de pacientes (transporte adaptado, actividades de ocio e tempo libre, etc.).

   • Apoio en campañas de sensibilización, difusión e captación.

   • Eventos culturais, deportivos, etc.

   Quinta.- Tempo de dedicación que se compromete a realizar A PERSOA VOLUNTARIA:

   A PERSOA VOLUNTARIA prestará su colaboración nas siguintes fechas:

   En fechas e horarios variables, adaptándose as necesidades de ambas partes.

   Sexta.- Proceso de formación requerido:

   A PERSOA VOLUNTARIA adquirirá a formación necesaria dentro da ENTIDADE, asistindo a os cursos e/ou actividades que ésta vaia establecendo.

   Séptima.- Duración do compromiso:

   O presente acordo tendrá unha duración indefinida.

   Calquera das partes poderá deixalo sen efecto, debendo comunicar a súa decisión á outra parte cunha antelación suficiente segundo o tipo de colaboración que se estea prestando e, en todo caso, que non supoña prexuízo para o que recibe a comunicación.

   Octava.-

   Para o non previsto no acordo rexerá a Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

   O envío do presente formulario supón a firma como voluntario de AODEMPER

   En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado.
   Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo
   necesario para cumprir coas obrigacións legais. A información pode ser facilitada a encargados de
   tratamento para o mantemento desta páxina web ou nos casos en que exista unha obrigación legal. Usted
   ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACIÓN OURENSÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE, PÁRKINSON E ENFERMIDADES RARAS (AODEMPER) estamos a tratar os seus datos persoais
   por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión
   cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos as súas
   datos na sección “Política de Protección de Datos”, nesta mesma páxina web.