services.jpg
Aodemper

Aviso Legal

ASOCIACIÓN OURENSÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE, PÁRKINSON E ENFERMIDADES RARAS (AODEMPER) (en diante “a empresa”), con domicilio en RUA RECAREDO PAZ, Nº1, 32005, OURENSE (OURENSE), e con CIF G32209983, INFORMA:
A utilización do nome de dominio WWW.AODEMPER.COM atópase debidamente rexistrado pola empresa, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Con todo, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Termos Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

 1. ACEPTACIÓN DOS TÉRMOS LEGAIS
  A. O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todas e cada
  unha dos presentes Termos Legais, reservándose a empresa o dereito para modificalos en
  calquer momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/o Usuario, a atenta
  lectura dos Termos Legais de uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a leste
  sitio web, polo que, se este non está #de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos,
  deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.
 2. OBXETO
  A. Por medio da web WWW.AODEMPER.COM, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos
  contidos, servizos, información e datos (os “contidos”), postos á súa disposición. A empresa
  resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e
  localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.
 3. CONDICIONS DE ACCESO
  A. O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así
  como á súa navegación será libre e gratuíta non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente
  rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou
  contrasinais.
  B. Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de
  carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A
  empresa, dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa
  natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 4. CONDICIONS DE UTILIZACIÓN
  A. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos
  contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Termos
  Legais do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. O
  Usuario deberá abstenerse de:
  Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/o dos contidos con fins ou
  efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Termos Legais, lesivos dos dereitos e
  intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar,
  deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda
  clase de contidos almacenados en calquera equipo informático;
  Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as
  condicions esixidas para o devandito acceso;
  Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de
  terceiros;
  Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou
  lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da
  empresa, dos seus provedores ou de terceiros.
  Tentar acceder, utilizar e/o manipular os datos da empresa, terceiros provedores e
  outros Usuarios;
  Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera
  modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se
  conte coa autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou iso
  resulte legalmente permitido;
  Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial
  e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados a
  os contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos
  de información que poidan inserirse nos contidos;
  tentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando
  para iso medios ou procedementos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo
  de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)
  En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a
  non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos,
  mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/o imaxe, fotografías, gravacións,
  software e, en xeral, calquera clase de material que:
  De calquera forma sexa contrario, #menosprezar ou atenche contra os dereitos
  fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos
  Tratados Internacionais e no resto da lexislación;
  Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias,
  violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes
  xeralmente aceptadas ou á orde pública;
  Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios
  por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
  Incorpore, poña ao dispor ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes
  e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral,
  contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou ao
  orden público;
  Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
  Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a
  salud e o equilibrio psíquico;
  Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou
  industrial pertencente á empresa ou a terceiros sen que fose autorizado o uso
  que se pretenda facer;
  Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das
  persoas;
  Constitúa calquera tipo de publicidade;
  Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do
  sitio web.
  B. Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de
  carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A
  empresa, dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa
  natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 5. RESPONSABILIDADES
  A. A empresa non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade de
  os elementos e informacións contidas nas páxinas da empresa, que poden verse
  impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra da súa contro
  B. A empresa, podrá interrumpir o servicio o resolver de modo inmediato a relación coUsuario
  se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios
  aos presentes Termos Legais.
  C. A empresa, pon ao dispor dos Usuarios unha dirección de correo electrónico
  info@aodemper.com para que calquera contido que poida afectar á actividade doutros
  usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar o mesmo en caso de ser apropiado.
  D. A empresa, non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos,
  producidos por:
  Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou
  desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
  sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra
  causa allea ao control da empresa;
  Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través
  de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;
  Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da empresa;
  Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou
  polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da empresa se
  reservan o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información
  presente na web.
  E. A empresa, exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que
  puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos
  usuarios da Web. Así mesmo, a empresa queda exonerada de calquera responsabilidade polo
  contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de
  recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos descritos
  ofertados pola empresa; Servizos tales como comercio en liña e solicitude de orzamentos. Por
  outro lado, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, o
  usuario poderá ser reclamado pola empresa polos devanditos danos ou prexuízos causados.
 6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
  A. O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos,
  todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/o calquera
  outros elementos inseridos no páxina, son propiedade exclusiva da empresa e/o de terceiros,
  quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso
  á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial de
  devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos
  Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización,
  alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/o de
  os seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de
  calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada a
  tal efecto pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
  B. Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador,
  códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o
  propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de
  autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos
  que integran o deseño gráfico da súa páxina web, o menús, botóns de navegación, o código
  HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en
  calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.
  O contido disposto na devandita web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin
  transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin
  en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada
  Entidade.
  C. Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” e a empresa, así como os
  dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren
  conter os contidos. O Usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos
  enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a
  empresa o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa das súas
  lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial
 7. PROTECCIÓN DE DATOS
  A. Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos
  de carácter persoal. Para iso, a empresa tratará automatizadamente os Datos Persoais en
  cumprimento co Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016,
  Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais
  (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente
  establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que
  presenta o Web.
 8. DURACIÓN E TERMINACIÓN
  A. A prestación do servizo do presente sitio web e os demais servizos teñen en principio unha
  duración indefinida. Con todo, a empresa, poderá dar por terminada ou suspender calquera de
  os servizos do portal. Cando sexa iso posible, a empresa, anunciará a terminación ou suspensión
  da prestación do servizo determinado
 9. FORZA MAIOR
  A. A empresa, non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta se
  debe a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións,
  conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e
  en xeral todos os supostos de forza maior.
 10. COOKIES EMPREGADAS NESTE SITIO WEB
  A. Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos poderá consultar nosa
  política de cookies pinchando aquí.
 11. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
  A. Os presentes Termos Legais réxense pola Lei española. Na medida en que así o permita a
  lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, acordan
  someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais onde recae a razón social da empresa.