services.jpg
Aodemper

Política de Privacidade

1. RESPONSABLES DO TRATAMENTO

Identificación: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSE MÚLTIPLE AEDEM-COCEMFE

NIF: G08967713

Dirección: Sangenjo, 36 28034-Madrid

Teléfono: 914481305

E-mail: aedem@aedem.org

Contacto DPD/DPO: dpd@aedem.org


Identificación: ASOCIACIÓN OURENSÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE, PÁRKINSON E ENFERMIDADES RARAS (AODEMPER)

NIF: G-32209983

Dirección: Rúa Recaredo Paz, nº1 32005-Ourense

Teléfono: 988252251

E-mail: aodem@hotmail.es

Contacto DPD/DPO: info@aodemper.com

2. FINALIDADE

Os datos achegados polo interesado serán tratados polas Asociacións coa finalidade de realizar a xestión administrativa e económica dos Socios e/o Colaboradores así como xestionar os servizos e actividades que ofrecen estas Asociacións e que o interesado solicite, ademais de informarlle por calquera medio, incluídos os medios electrónicos, de calquera cuestión relacionada cos servizos e actividades destas Asociacións.

Seus datos serán conservados mentres sexa socio e/o colaborador dalgunha destas Asociacións e se causase baixa mentres vostede non solicite a supresión dos mesmos, e en calquera caso durante o tempo necesario para cumprir cos prazos legais establecidos pola lexislación sobre asociacións, tributaria, ou calquera outra normativa de obrigado cumprimento.

3. LEGITIMACIÓN

A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo reguladora do dereito de Asociación, e normativa complementaria, Lei 49/2002 do 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos, e calquera outra norma que sexa de aplicación á xestión das Asociacións, ademais do consentimento do interesado para outras finalidades indicadas.

4. DESTINATARIOS

Os datos achegados polo interesado poderán ser cedidos ou comunicados para os obxectivos lexítimos das entidades ademais dos supostos legalmente establecidos a:

– Organismos e Entidades públicos ou privados para xestionar a solicitude e xustificación de subvencións, colaboracións e axudas económicas ou de calquera outro tipo en favor destas Asociacións.

– Federacións ou Agrupación de Asociacións, ás que pertenza algunha destas Asociacións, para a súa xestión administrativa e elaboración de informes e estatísticas.

– Organismos ou Entidades públicas ou privadas ou Profesionais libres, para a tramitación ou prestación dos servizos e actividades solicitados polo interesado.

– Empresas de preparación e envío de correspondencia para o envío de información e publicacións.

Nos casos necesarios manteranse os correspondentes contratos de encarga de tratamento.

Non está previsto realizar ningunha outra cesión ou comunicación de datos, se fose necesario realizar outras cesións ou comunicacións de datos, comunicaráselle previamente ao interesado.

5. DEREITOS

Pode exercer todos os dereitos segundo a lexislación vixente sobre protección de datos.

Obter confirmación por parte do responsable do tratamento de se se están tratando ou non datos persoais que lle conciernen. Acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación de datos inexactos, solicitar a supresión de datos que xa non sexan necesarios para os fins que se recolleron, solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos datos, conservándose neste caso unicamente para o exercicio de posibles reclamacións, e solicitar a portabilidade dos seus datos.

No caso de que tratemos os seus datos para algunha finalidade na que solicitásemos o seu previo consentimento, ten dereito a retirar o mesmo en calquera momento sen que iso afecte á licitud do tratamento previo á súa retirada.

Pode exercer os dereitos indicados anteriormente #ante os responsables do tratamento, cuxos datos figuran neste documento, achegando o correspondente documento que lle identifique.

Se o desexa pode solicitar os formularios necesarios para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos

No caso de que non se haxan atendidos os seus dereitos pode presentar a súa reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos na rúa Jorge Juan nº 6 código postal 28001 de Madrid ou na Web www.agpd.es